ScotCenter: Finals From a Teacher’s Perspective – Bijan Khalili

ScotCenter%3A+Finals+From+a+Teachers+Perspective+-+Bijan+Khalili

Bijan Khalili, ScotCenter Sports/Columnist

Bijan Khalili explores how finals season is for teachers.